:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Weigeren van assistentiehonden binnenkort wl sanctioneerbaar

 Personen met een handicap stellen nog steeds vast dat sommige winkeluitbaters hen de toegang weigeren wanneer ze vergezeld zijn van een assistentiehond. Ondanks decreetgeving terzake uit 2009 bestaat er tot op vandaag geen uitvoerbare bestraffing voor het weigeren van assistentiehonden op publieke plaatsen. Uit de praktijk bleek vooral het bestraffen via administratieve sancties niet effectief. Door een aanpassing van de decreetgeving, die eind van het voorjaar mag verwacht worden, zal in de toekomst de politie kunnen toezien op de toepassing van het decreet.

 “Verschillende instellingen zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de Meldpunten Discriminatie maar ook organisaties zoals de vzw Hachiko ontvangen gemiddeld een veertigtal klachten per jaar van weigeringen van assistentiehonden,” weet Guy Reynebeau, sp.a-gemeenteraadslid te Gent, die hierover in februari Gents burgemeester Daniël Termont bevroeg. Uit het antwoord van de burgemeester in de Commissie Algemene Zaken bleek dat er in Gent tot op heden geen klachten en meldingen waren van weigeringen van assistentiehonden. Toch bestonden nog onduidelijkheden over de uitvoering van de Vlaamse decreetgeving. Daarom stelde college-raadslid Sas van Rouveroij, tevens Open Vld-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement hierover een vraag aan Vlaams minister Pascal Smet, bevoegd voor gelijke kansen.

“Sinds de goedkeuring van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond diende een instantie aangeduid te worden om uitvoering te geven aan dit decreet. Ik wilde dan ook van de bevoegde minister weten wat de oorzaak was van het uitblijven van een beslissing hierover,” aldus Sas van Rouveroij.

Vlaams minister Pascal Smet antwoordt dat hierover reeds sinds 2009, soms moeilijke, gesprekken gevoerd werden door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap met vertegenwoordigers van de assistentiehondenscholen. Pas in het najaar 2012 werd een uiteindelijk akkoord bereikt over het oprichten van een cel voor het uitwerken van verdere regels, maar ook dit bleek geen evidentie te zijn. Uiteindelijk werd geopteerd om de cel te plaatsen in het expertisecentrum Dier-en-zorg onder de koepel van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. Deze optie stuit echter op een aantal bezwaren van de Raad van State, en daarom dienen enkele aanpassingen te worden doorgevoerd in de huidige decreetgeving. De nodige voorbereidingen terzake worden momenteel getroffen.

Reynebeau en van Rouveroij vernemen uit het antwoord eveneens dat de nieuwe wijzigingen aan het decreet de mogelijkheid voorzien voor steden en gemeenten om GAS-boetes op te leggen bij het onterecht weigeren van assistentiehonden tot publieke plaatsen. Of de gemeenten effectief GAS-boetes voorzien voor deze overtredingen, behoort evenwel tot hun autonome bevoegdheid, waarop de Vlaamse overheid niet kan ingrijpen. De gemeenten die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, zullen inderdaad hun GAS-reglementering dienen aan te passen.

Net door de administratieve sanctie uit het oorspronkelijke decreet te vervangen door een strafrechtelijke sanctie, zal de politie kunnen toezien op de toepassing van het decreet. Dit bleek interessanter dan een toezicht door een op heden niet beschikbare administratieve instantie omdat de politie 7 dagen op 7, 24 uur op 24, bereikbaar is.

Nadien blijft het afwachten of de stad Gent, net als andere steden en gemeenten, een aanpassing in de GAS-wetgeving zal doorvoeren om onwillige handelaars, die personen met assistentiehonden weigeren, te kunnen sanctioneren.

Klik hier om het nieuws op AVS te herbekijken.Terug naar overzicht