:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Tolsysteem niet verkeerssturend, wel mogelijke lastenverhoging

“Het politiek akkoord tussen de 3 gewesten over de hervorming van de verkeersbelasting biedt geen garantie dat het globale kostenplaatje voor bedrijven of gezinnen niet groter wordt,” stellen Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Marino Keulen. “Er is nog geen duidelijkheid over de gevolgen voor de concurrentiepositie van de transportsector en in dat opzicht was hierover beter eerst een akkoord geweest,” aldus de drie liberalen. “Bovendien lijkt het proefproject voor de kilometerheffing binnen de GEN-zone (Gewestelijk Express Net) eerder op een bijkomende verkeersbelasting, dan dat het mikt op verkeerssturing.”

Na de Waalse en de Brusselse Regering heeft vandaag ook de Vlaamse Regering het politiek akkoord goedgekeurd over de hervorming van de verkeersbelastingen. De Vlaamse liberalen zijn tevreden dat er eindelijk een manier werd gevonden om de buitenlandse gebruiker mee te laten betalen. Ze hebben echter heel wat vragen bij de overeenkomst.

“Via de kilometerheffing en de hervorming van de verkeersbelastingen wil men een eerlijkere fiscaliteit voorop stellen, de mobiliteit verbeteren en de milieuprestaties van het vervoerssysteem in de drie gewesten verhogen. Niets garandeert echter dat een lastenverhoging voor de vervoerssector wordt vermeden,” aldus De Ridder.

“Ook voor gezinnen is er nog geen duidelijkheid of de hervorming van de autofiscaliteit voor de lichte voertuigen geen kostenverhoging voor de gemiddelde verbruiker met zich meebrengt,” vult Marino Keulen aan.

Open Vld betreurt dat de gewesten zich in het politiek akkoord op het vlak van samenwerking met de buurlanden beperken tot een engagement “om regelmatig contacten te onderhouden met Nederland en het Groothertogdom Luxemburg en andere buurlanden teneinde synergieën bij de invoering van tolheffingen te maximaliseren.”

“Dit engagement geeft nog geen garantie voor een invoering van een tolheffing in Benelux-verband, die nochtans noodzakelijk is om schade aan de Vlaamse economie en onze Vlaamse welvaart te vermijden,” aldus Sas van Rouveroij. Er is op vandaag immers een studie die aantoont dat de bedrijfseconomische effecten van de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens uitermate negatief zijn. “Minister Crevits kondigde in november aan niet over één nacht ijs te gaan en bijkomende onderzoeksresultaten af te wachten waaruit de concurrentiepositie en de gevolgen voor onze havens en luchthaven duidelijk moet worden. De beslissing voor de invoering van de kilometerheffing en het wegenvignet komt er nu zonder dat er al duidelijkheid is over de resultaten van dit onderzoek.”

De gewesten zijn ook overeengekomen om met een proefproject binnen de GEN-zone na te gaan of er een maatschappelijk draagvlak is voor een kilometerheffing voor personenwagens. “Een kilometerheffing moet een verkeerssturend effect hebben en mag geen bijkomende lastenverhoging op zich zijn. Het feit dat het GEN momenteel niet voorziet in voldoende alternatieven voor de wagen doet ons vermoeden dat er eerder aan een bijkomende verkeersbelasting wordt gedacht dan aan verkeerssturing,” besluiten Keulen, Van Rouveroij en De Ridder.Terug naar overzicht