:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Witboek Interne Staatshervorming is gemiste kans

Deze namiddag besprak de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme het Witboek Interne Staatshervorming van Vlaams Minister Geert Bourgeois. Dit Witboek valt erg bleek uit voor wie een fundamentele hervorming had verwacht van de Vlaamse bestuursstructuur. Het moet gezegd zijn: de Vlaamse Regering erkent schuld voor haar verregaande regelneverij en haar gebrek aan vertrouwen in lokale besturen, burgers en bedrijven. Maar veel verder dan “sorry” en veel goede voornemens komt ze niet. De Open Vld-fractie liet deze namiddag dan ook niet na haar kritiek aan het voorstel van Minister Bourgeois te uiten.

Vlaanderen blijft, volgens het Witboek, ingedeeld in drie overheden: Vlaanderen, de provincies, de gemeenten en rond die overheden cirkelen dan nog eens honderden afgeleide structuren. Een kat kan er haar jongen niet meer in terug vinden. Laat staan een burger of bedrijf. Op 19 januari 2011 legde Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij namens Open VLD bij het Vlaams Parlement een repliek onder de vorm van een Blauwboek neer waarbij de doelstelling is een efficiënte (=slanke) en effectieve (=slagvaardige) Vlaamse overheid te creëren waarbij de dienstverlening aan burgers en bedrijven drastisch verbetert.

Sas van Rouveroij: “Een slank en slagvaardig Vlaanderen moet het overheidsbeslag verminderen, niet alleen uitgedrukt in euro’s maar ook in administratieve lasten, niet alleen voor burgers, bedrijven en organisaties maar ook voor de lokale besturen. Bij gebrek aan een heldere keuze blijft het witboek investeren in een ingewikkeld kluwen van structuren. Via regiovorming én het behoud van de provincies zal het Witboek eindigen met meer structuur in plaats van minder.

Voor Annick De Ridder is het duidelijk: “Vlaanderen moet eerst voor eigen deur vegen. Het witboek ziet het puin liggen maar de borstel veegt niet goed.”

 

Daarom moet Vlaanderen….

1. de verkokering van haar eigen administratie slopen en haar diensten laten draaien als cilinders van eenzelfde motor

2. haar centraliseringdrift leren beheersen en meer ruimte geven aan burgers, bedrijven en lokale besturen

3. haar behoefte om zich in de plaats te stellen onderdrukken en dus minder zelf doen en meer laten doen

4. haar neiging om alles in spelregels om te zetten leren doseren zodat burgers, bedrijven en lokale besturen meer doelpunten kunnen maken

5. haar wantrouwen opzij zetten en haar ambtenaren aanzetten minder flik en meer partner te laten zijn van al wie zich engageert

6. stoppen met van de politiek een calimeroverhaal te maken. Ambtenaren en adviesraden wikken, verkozenen beschikken.

 

Moeten kleine gemeenten fusioneren?

Meestal verwijst men bij het fusioneren van kleine gemeenten naar het aantal inwoners. Voor Open VLD is de belangrijkste reden echter voor gemeentelijke bestuurszwakte de wijze waarop Vlaanderen functioneert. Teveel planlasten, teveel betutteling, teveel regels, teveel wantrouwen.

Marnic De Meulemeester: “Het is niet omdat een gemeente klein is dat ze daarom bestuurszwak is. Alle gemeenten moeten gescreend worden op hun bestuurskracht. Hieruit zal blijken welke elementen tot een aantasting van de bestuurskracht leiden.” Zoals gezegd is de Open VLD ervan overtuigd dat eerst en vooral een ander bestuurlijk Vlaanderen de bestuurskracht flink kan opkrikken. Met zekerheid zullen nog andere oorzaken uit de doorlichting blijken. In functie daarvan moeten oplossingen worden uitgewerkt die fusies kunnen vermijden. Voor Open VLD zijn verplichte fusies enkel aangewezen wanneer redelijkerwijs geen andere oplossing mogelijk is.

 

Moeten de provincies verdwijnen?

Voor Open VLD is het thema niet voor of tegen de provincie. Het thema is een efficiënte en effectieve overheid. Maar het is vandaag onduidelijk waar de grootste bestuurlijke winsten liggen. De verrommeling van het intermediaire niveau is gigantisch. De regio-screening moet een scherp inventariserend beeld geven en de oorzaken bloot leggen. Sas van Rouveroij: “Pas als we zeker weten waar de bestuurlijke winsten liggen kunnen keuzes worden gemaakt. Hoe dan ook is het voor Open VLD in tegenstelling tot het Witboek geen “én én” maar een “of of” – verhaal. Met andere woorden: ofwel worden de provincies behouden ofwel worden zij afgeschaft in welk geval de regio’s in de plaats zullen komen. De tussenvorm van minister Bourgeois - én regio’s én provincies - is het slechtste van alle werelden: nog meer structuur en nog duurder.

 

Kan de bestuursstructuur in Vlaanderen niet eenvoudiger?

Ja. Open VLD gaat voor een slanke, heldere overheid. Minder overheidsbeslag en minder politieke mandatarissen door ingrijpende herstructurering van de bestuurlijke organisatie.

Annick De Ridder: “Vlaanderen moet van onderuit worden opgebouwd en beperkt blijven tot twee bestuurslagen: de Vlaamse overheid en de lokale overheid. De lokale overheid (het bestuurlijk gelijkvloers) bestaat dan uit de gemeenten voor de binnengemeentelijke opdrachten en de regio’s/provincies (slechts één van beide blijft over na regioscreening) voor de inter- en bovengemeentelijk taken. De Vlaamse overheid (bovenbouw) stuurt aan.”

De provincie dan wel, na afschaffing van de provincie, de regio, wordt voor Open VLD samengesteld vanuit de gemeenten. Zo krijg je een transparant, democratisch, slagvaardiger en efficiënter bestuurlijk landschap.

 

Zullen de beslissingen daardoor vlotter worden genomen en uitgevoerd?

Ja. Een lichte overheidsconstructie kan soepeler inspelen op een samenleving die voortdurend in verandering is. “Minder baasje boven baasje zorgt ook voor meer rechtszekerheid en continuïteit. De toewijzing van homogene bevoegdheden met eindbeslissingsrecht is het sluitstuk,” aldus De Meulemeester. “Het witboek vertrekt in de goede richting maar bereikt ook hier de meet niet. De regel moet zijn dat in één bestuurlijk proces één overheid de eindbevoegdheid heeft.

 

Zorgt het Witboek voor minder belastingheffende overheden?

 Neen. Vandaag zijn er in Vlaanderen drie bestuurslagen en dus drie belastingheffende overheden. Zoals gesteld behoudt Open VLD twee bestuurslagen en verdwijnt er één belastingheffende overheid. Noch provincie bij behoud noch regio bij oprichting (beslissing na regioscreening) behouden (provincie) of krijgen (regio) het recht op belastingheffing. De provinciale belasting op gezinnen en bedrijven wordt afgeschaft en niet hernomen zodat deze 105 miljoen euro terug aan burgers en bedrijven wordt gegeven.Terug naar overzicht