:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Ceci n'est pas un budget

In het Vlaams Parlement vinden deze dagen de begrotingsdebatten in de plenaire vergadering plaats. 'In deze onzekere tijden', zo zei fractievoorzitter van Open Vld Sas van Rouveroij, 'weten we één ding zeker: de begroting 2012 die nu wordt voorgelegd is niet de begroting die zal worden uitgevoerd. Ceci n'est pas un budget.' Hieronder leest u de toespraak van Van Rouveroij.

De feiten hebben deze begroting compleet achterhaald. Het evenwicht is volstrekt virtueel en het aangekondigde nieuwe beleid is één grote fata morgana.

Dit is dus geen begroting maar een soort Vlaamse variant van voorlopige twaalfden. Het staat uw regering toe belastingen te innen en de noodzakelijke uitgaven te doen maar u moet uw huiswerk tegen februari helemaal opnieuw beginnen.

Ik wil in mijn algemene inleiding dan ook niet zozeer de cijferdans van de begroting maken want het is enkel de openingsdans van een huwelijk waarvan de echtscheiding in februari al wordt uitgesproken. Ik wil wel even stilstaan bij de opdracht die deze begroting zou moeten vervullen.Voor Open VLD moet de Vlaamse Regering via deze begroting twee doelstellingen realiseren:

1. het vertrouwen bij burgers en bedrijven herstellen
2. de groei stimuleren.


Deze begroting vervult geen van beide opdrachten.
Het vertrouwen herstellen betekent:

Dat burgers en bedrijven het gevoel krijgen dat u kort op de bal zit,
Dat men merkt dat u de uitdagingen waarvoor Vlaanderen staat goed inschat,
Dat u met uw regering en uw korps van 45.000 ambtenaren de risico’s goed wikt en weegt
Dat u als een goed huisvader zuinig en voorzichtig omgaat met de belastingsgelden die u zijn toevertrouwd. Dat u reserves opbouwt en schulden afbouwt.

Maar noch het één noch het ander gebeurt.

Tijdens de septemberverklaring hoorden we de minister-president het volgende zeggen “Wij moeten nu vermijden dat de zomer van de onzekerheid uitmondt in een winterse recessie. …De tijden zijn onzeker. We moeten het onverwachte verwachten.” Einde citaat.

Leiderschap moet inderdaad een houvast bieden in onzekere tijden. Zoals u terecht zegt, het onverwachte verwachten. Maar zo’n leiderschap is onverzoenbaar met het camoufleren van de problemen en het negeren van de realiteit.

U camoufleert de problemen door de stellige indruk te geven dat er ruimte is voor 230 miljoen nieuw beleid terwijl u maar al te goed weet dat die ruimte er niet is. U camoufleert de gevolgen van de vereffening van de Gemeentelijke Holding door de indruk te wekken dat u deze integraal gaat opvangen binnen het budget 2011 terwijl minstens voor 38 miljoen euro facturen worden doorgeschoven naar het budget 2012. U negeert de realiteit omdat u bij de opmaak enkel luisterde naar de goede indicatoren en de slechte niet gebruikte om reserves op te bouwen en schulden af te bouwen. U camoufleert door in uw algemene toelichting ons op het hart te drukken dat u waakzaam zal zijn voor de groeivertraging en daarvoor een conjunctuurbuffer aanlegt. Goed zo. Maar u beperkt die buffer tot een groeivertraging van 1,6 naar 1,4. Vindt u dit waakzaam? Is dat het geruststellend signaal aan de b evolking? Dit is een emmer water maar geen bufferbekken!

Ook het Rekenhof schaart zich achter deze liberale kritiek en zegt letterlijk: “de conjunctuurbuffer van 40 miljoen euro, die volgens de algemene toelichting een mogelijke groeivertraging van 0,15% indekt, is eerder bescheiden in vergelijking met de recente groeiwaarschuwingen en zal niet volstaan.” Omwille van uw foute inschatting van de conjunctuurbuffer zal de begroting op basis van de groeivertraging alleen al tussen de 200 en 400 miljoen euro in het rood gaan.

En het kan anders. Schrijnend is dat we daarvoor niet eens naar het buitenland moeten verwijzen. Ik las het verslag van het Rekenhof over de begroting van de Franstalige gemeenschap. Zij voorzien een conjunctuurbuffer van 122 miljoen op een budget van 9 miljard. Omgerekend op de 27 miljard van Vlaanderen zou dit een buffer betekenen van 366 miljoen euro….

Open VLD zegt al langer dan vandaag dat Vlaanderen helemaal niet de beste leerling is van de klas. We zijn blij dat minstens 1 eminent lid van de meerderheid het daar nu mee eens is. Maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Rekening houdend met de andere probleemdossiers die zich aandienen vermoed ik samen met Eric Van Rompuy dat u zal moeten sleutelen aan uw regeerakkoord. Ik stel voor dat u begint met de door de SPa gedicteerde afspraken in verband met De LIJN. Met de laagste kostendekking van alle ons omringende landen lijdt het geen twijfel dat ook hier het gratis verhaal brokken heeft gemaakt.

Mijnheer de Minister-President,

Een zelfzekere houding is enkel gerechtvaardigd wanneer men de problemen in de ogen kijkt. Want het wordt eerst nog erger alvorens het terug beter wordt.

De tweede opdracht is het stimuleren van de groei.
Groei stimuleren betekent het overheidsbeslag terugdringen. Een slanke en slagvaardige overheid heet dat. Vlaanderen zegt haar korps in de komende jaren met 5 procent af te slanken. Ik zie nauwelijks of geen aanzet in deze begroting. Of is die opdracht voor de volgende regering?

Groei stimuleren betekent ondernemerschap steunen. Ook in de zorgsector. Ruimte geven aan het privaat initiatief in de seniorenvoorzieningen, in de zelfstandige kinderopvang, in de sociale woningbouw. Maar het omgekeerde gebeurd: het decreet op de Vlaamse sociale bescherming brengt alle initiatieven onder bij de erkende zorgdiensten en ziekenfondsen. En de wijziging van het Grond en Pandendecreet geeft terug een monopolie aan de huisvestingsmaatschappijen.

Groei stimuleren betekent niet alleen luisteren maar vooral handelen. Het luisterdeel gaat meestal vlot. Kijk maar naar VIA, Vlaanderen in actie. Resultaten boeken ligt duidelijk moeilijker. Ondertussen is Vlaanderen alweer een overleg rijker. De industrieraad kwam voor de eerste keer samen. Er zullen keuzes moeten gemaakt. Wie alles doet, kiest voor middelmaat. En middelmaat is de snelste weg naar krimp ipv groei. Staat u klaar om deze keuzes met de industrieraad snel te maken?

Groei stimuleren betekent ingaan op de vraag van de vier werkgeversorganisatiers om snel werk te maken van “de Brusselse grootstedelijke gemeenschap”. Op een werkgeversdebat van 17 oktober stelde u samen met Demotte en Picque bereid te zijn dit overlegplatform volwaardig uit te bouwen. Hoe zit het daarmee? De socio-economische ontwikkeling en mobiliteitsproblemen van dit metropolitane gebied vergt dringend actie. Hebt u daarvoor al toestemming gekregen van de NVA?

Vertrouwen herstellen, groei stimuleren. Daarop wordt u in 2014 afgerekend. Door ons. En door de kiezer. Tot zover enkele algemene beschouwingen. Laat mij thans enkele dossiers overlopen die Open VLD bijzonder ongerust maken.

Onder de categorie cadeautjes zijn er veel genomineerden. Op kop staan de kindpremie en de CAO voor de Vlaamse ambtenaren. Samen kosten zij op kruissnelheid meer dan 45 miljoen euro. Zijn dit nu de prioriteiten van de Vlaamse Regering op een moment dat iedereen de broeksriem moet aantrekken en ook de Vlaamse begroting in het rood gaat? Slecht moment, slecht signaal. In het bijzonder aan de collega’s van N-VA zou ik willen vragen hoe ze dit kunnen rijmen met hun verhaal op het federale niveau dat er in deze moeilijke tijden onvoldoende gesaneerd wordt?

Daarachter zit een peloton van diep in de begroting verscholen subsidies die illustreren hoe de Vlaamse ministers elk een zandbak hebben waarin ze zich als wilde weldoener kunnen opstellen.

- tientallen Vlaamse projecten en projectjes van Maaseik tot De Panne om het imago van Brussel te bevorderen.
- een honderdtal subsidies van 200 euro tot 7.000 euro voor manifestaties die het Vlaams karakter van de Rand en de integratie van anderstaligen ondersteunen: de Cuba Night van de scouts van Dilbeek, Halloween in Tervuren of een zeepkistenrace in Linkebeek.

Belangrijk? Jazeker, maar een opdracht voor de Vlaamse regering? Neen. Tenzij de Vlaamse regering kost wat kost wil bewijzen dat ze inderdaad een veredeld schepencollege is.

De categorie geklungel heeft twee absolute toppers opgeleverd. Het onderwijsveld moest collectief in verzet komen tegen het onwerkbare inschrijvingsdecreet vooraleer de regering doorkreeg dat ze verkeerd bezig was. In een zeldzaam verbond trokken het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs aan de alarmbel. De minister van Onderwijs moest het bovendien beleven dat de schepen van Onderwijs in Vlaanderens grootste stad Antwerpen, zijn partijgenoot Robert Voorhamme, de nieuwe inschrijvingsregels ronduit onwerkbaar noemde.

En vorige week nog stuntelde de regering volop met de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling. Het ontwerp schiet volkomen voorbij aan het gestelde doel namelijk een vergroening van de BIV. En de Vlaamse regering blijft halsstarrig ontkennen wat iedereen al lang in de mot heeft namelijk dat deze hervorming vooral de bedoeling heeft extra belastingen op te brengen. De regering is er bovendien weer eens in geslaagd om de invoering in complete chaos te laten verlopen. Eerst wordt iedereen gealarmeerd dat de regeling al op 1/1/2012 ingaat, maar geschrokken door de felle en terechte reacties heet het nu misschien vanaf 1 maart.

Zo komen we aan de categorie “werven van de eeuw”. En met eeuw bedoel ik de tijdsduur die ze schijnbaar nodig hebben om voltooid te geraken. U denkt spontaan aan de BAM. Maar er is stevige concurrentie vanwege alles wat in het onderwijsveld zou moeten veranderen maar niet verandert. Het is pas van vorige week geleden dat een socialistische schepen, jawel weer die van Antwerpen, de minister van onderwijs nog eens op de vingers tikte omdat hij niet opschiet met de hervorming van het secundair onderwijs. Antwerpen kan niet langer wachten op de hervorming van minister Smet, verklaarde kameraad Voorhamme.

In de categorie “u gelooft uw eigen oren niet” kaapt minister Schauvliege de hoogste nominatie weg. De Vlaamse Milieumaatschappij verkoopt gronden aan Aquafin. In mensentaal: Vlaanderen verkoopt aan zichzelf. Aquafin moet daarvoor echter lenen: intrestlast 300 miljoen euro. Deze gigantische kost heeft geen enkele meerwaarde en is dus de nominatie “weggesmeten geld” meer dan waard. Ik vermoed dat Collega Vereeck het hierover ook zal hebben.

De laatste categorie is de meest schrijnende “Weggesmeten geld”. In zijn antwoord op een schriftelijk vraag van collega Van Mechelen stelt minister Muyters dat hij op 17 mei 2011 40 miljoen euro heeft belegd in de Gemeentelijke Holding via de aankoop van commercial paper. U hebt het goed gehoord: de minister gebruikt het werkwoord beleggen. De Gemeentelijke Holding maakte toen al water maar mits enig optimisme kon men nog hopen dat de lekken zouden worden gedicht.

Op 18 juli verlengt minister Muyters deze belegging. Ondertussen maakt het schip al slagzij maar de minister beschouwt de 40 miljoen euro nog steeds als een belegging al is het voor de Gemeentelijke Holding ondertussen al pompen of verzuipen. Het scenario herhaalt zich op 1, op 15 en op 30 september ondanks het feit dat enkel de achtersteven van de Gemeentelijke Holding nog boven water steekt. Drie weken later zinkt het schip en zijn 40 miljoen euro of 1,6 miljard oude Belgische Franken definitief verloren.

Op vraag van collega Van Mechelen onderzocht het Rekenhof de feiten. Het verslag is vernietigend. Minister Muyters heeft de procedures en regels voor beleggingen één voor één miskend en het parlement te laat ingelicht.

Ik besluit met de dubbele opdracht die ik in den beginne formuleerde. Vertrouwen herstellen, groei stimuleren.Open VLD heeft aangetoond hoe lichtzinnig en hoe eigenzinnig deze Vlaamse regering met ons belastingsgeld omspringt.

Deze regering verdient ons vertrouwen niet. De toekomst van Vlaanderen is onzeker. Deze regering neemt die onzekerheid niet weg.Terug naar overzicht